Dotacje

Utworzono: piątek, 25, maj 2018

Aktualnie Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp z o.o. realizuje projekt „Budowa wielospecjalistycznej przychodni zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie„ Realizacja projektu nastąpiła od miesiąca kwietnia  2018 r. Wykonawcą jest Firma Budowlana „Morcin” z Ochotnicy Dolnej wybrana w drodze przetargu publicznego z którą została zawarta umowa na realizację robót budowlanych.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.
Przedmiotem umowy jest budowa nowej przychodni zdrowia zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez  Pracownię Architektury Maciej Nitka w Chrzanowie.
Celem  realizowanej inwestycji jest  zwiększenie dostępności mieszkańców Chrzanowa , gminy Chrzanów i powiatu chrzanowskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych w tym do profilaktyki i diagnostyki  medycznej.

Efektem realizacji ma być nowoczesny  obiekt ,będący placówką służby zdrowia,  na osiedlu wielopokoleniowym . Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby środowiska ,miedzy innymi  podjęcia szybkiego i właściwego leczenia pacjentów, co umożliwi i przyspieszy trafną diagnozę  w oparciu o  wykonane  badania diagnostyczne  na nowoczesnej aparaturze.
Efektem końcowym  ma być poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Chrzanów  i powiatu chrzanowskiego oraz zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych i diagnostyki.
 
Szacunkowa wartość realizowanej inwestycji wyniesie 5 499 999.90 zł. Wkład Funduszy Europejskich wyniesie 293 149.08 zł.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji- listopad 2019r.

2018-06-15

images/d001_20180711.jpgimages/d003_20180711.jpgimages/d004_20180711.jpgimages/d005_20180711.jpgimages/d006_20180711.jpgimages/d007_20180711.jpgimages/d009_20180711.jpgimages/d010_20180828.jpgimages/d_20181018.jpgimages/d_20181010.jpgimages/d_20181031.jpgimages/d024_20181230.jpg

Chrzanów 26.05.2020

Spółka Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. poszerzyła swoją bazę lokalową o nową placówkę zlokalizowaną na ul. Kalinowej 7 w Chrzanowie.

Realizacja budowy trwała od kwietnia 2018 roku do lutego 2020 roku natomiast planowany koniec inwestycji to grudzień 2020r.
Inwestycja była realizowana przez wykonawcę wybranego w przetargu publicznym, którym była Firma Budowlana „Morcin” z Ochotnicy Dolnej.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. priorytetowa 12.Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.
Autorem projektu była Pracownia Architektury Maciej Nitka z Chrzanowa.

Planowana całkowita wartość Inwestycji to 7 600 000 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wyniósł 293 149zł i wkład Gminy Chrzanów w wysokości 1 550 000zł.
Technologia wykonania obiektu objęła miedzy innymi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Od 1 marca 2020 do dyspozycji pacjentów udostępniono nowoczesny, funkcjonalny obiekt w którym realizowane są świadczenia zdrowotne z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, poradnictwa dla kobiet, reumatologii, neurologii w tym dziecięcej, rehabilitacji oraz badania diagnostyczne.

 

 

 

Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ

Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ

Informacje o projekcie:
W dniu 29 listopada 2022 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Województwem Małopolskim – Grantodawcą, a Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. – Grantobiorcą na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, typ projektu H.

W ramach tego projektu Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o
dla zapewnienia świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalających na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenia bezpieczeństwa personelu doposaży placówki podstawowej opieki zdrowotnej w:
1.    Lampy przepływowe bakteriobójcze – 12 szt.
2.    Aparat EKG – 1 szt.
3.    Defibrylatory – 4 sztuki
4.    Prześcieradła 1x Użytku 587 sztuk
5.    Rękawiczki 1x użytku -10 000 opakowań

Okres realizacji projektu do 31grudnia 2022 r.
Całkowity koszt projektu: 163 195,29 zł, w tym:
Kwota dofinansowania: 138 716,00zł
Wkład własny: 24 479,29zł złotych

2011 Dotacje. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates