Drukuj

Administratorem Państwa danych osobowych jest:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  pod numerem KRS: 0000444059, NIP: 6282259231, REGON: 276218481, kapitał zakładowy w kwocie: 10. 277.000,00 zł. (dalej, jako: „ZLA”),

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:


Państwa  dane osobowe będą przetwarzane przez ZLA w celu świadczenia usług medycznych,  w celu profilaktyki zdrowotnej , realizacji zawartych kontraktów i umów na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust. 1 lit c) i d), art. 9 ust. 2 lit. c) i h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. (dalej RODO). Ponadto, przekazane dane w postaci numeru tel., czy adresu e-mail będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym poinformowania o odwołaniu umówionej wizyty lub zmiany jej terminu, co jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem ZLA ażeby jest przetwarzać.

Podmioty, którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom, które Państwo wskażecie w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo – śledczym, sądom, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, Rzecznikowi Praw Pacjenta, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli ZLA; podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia; ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, lekarzom sądowym oraz rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania; spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.        
 
Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania ZLA tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. ZLA będzie ujawniać ww. podmiotom Państwa dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. ZLA będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. ZLA nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524), tj. będą przetwarzane w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, w której to dokumentacji dane są przetwarzane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, w której dane osobowe są przechowywane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, w których dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; 3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, w których dane osobowe są przechowywane przez okres: a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, w której dane osobowe są przechowywana przez okres 22 lat .Pozostałe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:


Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdzie, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Państwa danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług medycznych przez ZLA Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Adres do korespondencji:

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących Pani/Panu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby ZLA.

W przypadku skierowania ww. korespondencji, ZLA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzielimy odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Państwo  przekażecie  termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni , wówczas poinformujemy Państwa w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:     

W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektorem Ochrony Danych w ZLA jest Pani Lucyna Brandys.2011 Klauzula informacyjna. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. KRS: nr 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 11 527 000,00 PLN
Powered by Joomla 1.7 Templates